Družba kakovostnih odvetnikov

Dobrodošli pri Odvetniški družbi Novak

Odvetniška družba Novak je nastala iz samostojne odvetniške dejavnosti odvetnika Vasilija Novaka, ki je pričel z opravljanjem odvetniške dejavnosti v letu 1992. Več kot dvajsetletno tradicijo delovanja odvetniške pisarne je utrdil odvetnik Žiga Novak, ki družbo kot direktor uspešno vodi že od leta 2012.

Ne izgubljajte časa

Obiščite nas

Naročite svoj termin

Vpišite spodnje podatke in v kratkem se vam bomo oglasili.

Prvi posvet z ODVETNIKI

Podroben opis primera omogoča konkreten odgovor.

IMATE TEŽAVO O KATERI SE NE MORETE POSVETOVATI Z NIKOMER?

Posvetujte se z nami! Mi vam lahko pomagamo! Pokličite nas na 04 537 34 00

Nudimo strokovno svetovanje in zastopanje v Republiki Sloveniji

PODROČJE DELA

Pravna razmerja in odnosi med posamezniki

CIVILNO PRAVO

Civilno (oz. zasebno pravo) ureja pravna razmerja in odnose med posamezniki. Za njih je značilna avtonomija pravnih strank, ki je v določenih primerih omejena s kogentnimi (oz. prisilnimi) pravnimi normami, ki določajo okvir svobodnega delovanja strank v civilnopravnih razmerjih. Ta omejitev vzpostavlja ravnotežje med voljo in pravnim redom. Značilna so tudi dispozitivna pravna pravila – to pomeni, da so pravila subsidiarna in kot takšna zavezujejo le, če se stranke ne dogovorijo drugače. Dispozitivna pravila ne omejujejo volje strank, ampak jo dopolnjujejo in nadomeščajo. V civilnopravnih razmerjih velja načelo enakopravnosti strank, kar pomeni da subjekti vstopajo v pravna razmerja z enakimi možnostmi za porazdelitev pravic in obveznosti, pravni red pa omogoča varstvo civilnopravnih razmerij. Za uspešno in kvalitetno zastopanje v civilnopravnih razmerjih je še kako pomembno tudi kvalitetno in strokovno zastopanje, ki ga nudimo v naši odvetniški družbi.

PRAVNO UREJANJE STANJA POSAMEZNIKA

Družinsko pravo ureja osebna stanja posameznika, kot so rojstvo, zakonsko zvezo, starševstvo in nenazadnje tudi smrt. Posamezna osebna stanja so za posameznika pomembna, saj so nanj vezane posamezne pravice in obveznosti, ki jih pravni red predvideva. Družinsko pravo je klasična panoga civilnega prava, krovni zakon, ki ureja pravna razmerja in stanja posameznikov na tem področju, pa je Družinski zakonik. V družinskopravnih postopkih stranke zastopamo pri uveljavljanju preživninskih zahtevkov ali spremembi le – teh, v postopkih za dodelitev mladoletnih oseb v varstvo, vzgojo in skrb oziroma za dodelitve skrbništva, v ločitvenih postopkih in v postopkih delitve skupnega premoženja razdruženih zakoncev, kot tudi v postopkih za ugotovitev očetovstva.

PREHOD PREMOŽENJA NA PRAVNE NASLEDNIKE

Dedno pravo ureja prehod premoženja umrlega – zapustnika na njegove pravne naslednike – dediče. Sodi v sfero civilnega prava, a je za dedno pravo značilno, da je skupek dispozitivnih pravnih pravil (ko subjekti lahko avtonomno urejajo svoja pravna razmerja) in kogentnih pravnih norm (ko zakon določno zapoveduje obvezno ravnanje pravnih subjektov). Tipična primera obeh vrst pravnih pravil sta dedovanje na podlagi oporoke in zakonito dedovanje na podlagi dednih redov. Nemalokrat se tudi v zapuščinskih zadevah pojavijo spori, kjer naša odvetniška družba kvalitetno in strokovno zastopa svoje stranke.

DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Skupek pravil, ki ureja in obravnava pravice in obveznosti delodajalcev in njihovi delavcev, se imenuje delovno pravo. Krovni zakon, ki ureja delovna razmerja, je Zakon o delovnih razmerjih, med pravne vire delovnega prava pa štejemo tudi številne druge predpise, med drugim tudi poseben zakon, ki ureja postopek, ki se vodi pred delovnimi in socialnimi sodišči. Delovno pravo vsebuje številne vidike med delavci, delodajalci in sindikati, zato so pravni vir delovnega prava tudi kolektiven pogodbe. V naši odvetniški družni nudimo stranka kvalitetno in strokovno zastopanje in svetovanje tudi na delovnopravnem področju, v okviru katerega svetujemo glede vprašanj iz delovnega razmerja, pogojev dela, pogodbenega urejanja delovnega razmerja in glede prenehanja le – tega. Prav tako pa v naši pisarni svetujemo tudi delodajalcem pri sprejemanju posameznih internih aktih, ki so potrebni pri urejanju delovnega procesa posameznega delodajalca.

Socialno pravo oziroma pravo socialne varnosti je skupek pravil, s katerimi se uresničuje ustavno načelo socialne države, ki naj bi posamezniku zagotovila dostojno življenje ne glede na njegov socialni položaj. Pravo socialne varnosti zajema sistem socialnih zavarovanj, sistem socialnega varstva in sistem socialnih ugodnosti. Na tem področju je zakonodaja obširna, zato v naši odvetniški družbi strankam pomagamo pri uresničevanju njihovih pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in pri uveljavljanju socialnovarstvenih prejemkov ter drugih pravic iz javnih sredstev. Stranke uspešno in kvalitetno zastopamo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani.

UREJANJE GOSPODARSKIH ODNOSOV

Gospodarsko statusno pravo je pravna panoga, ki ureja status in položaj gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter vsebuje pravila, ki urejajo gospodarsko pravne posle in druga razmerja subjektov gospodarskega prava. Sestavni del gospodarskega prava so tudi predpisi o intelektualni lastnini in predpisi, ki urejajo pravo vrednostnih papirjev ter potrošniško pravo. Ena izmed temeljnih značilnosti gospodarskega prava je uporaba posebnih uzanc in poslovnih običajev, značilne pa so tudi tipske pogodbe in splošni pogoji poslovanja. Glede na množico pravil, ki urejajo gospodarsko pravo, velja v pravnem prometu še posebna pozornost gospodarskih subjektov, zato v naši odvetniški družbi vsakodnevno nudimo tudi svetovanje, strokovna pomoč in zastopanje v gospodarskih zadevah.

KAZNIVA DEJANJA, KAZENSKA ODGOVORNOST IN KAZENSKE SANKCIJE

Celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije, imenujemo kazensko pravo. Je ena izmed najstarejših vej prava in je dejavnik za varstvo obstoječih in prevladujočih družbenih odnosov, vrednost in institucij. Kazensko pravo je razdeljeno na materialno kazensko pravo, ki določa katera so tista človekova ravnanja, ki so kazniva in jih družba razmejuje od tistih, ki to niso, in na kazensko procesno pravo, katerega namen je ugotoviti kaznivo dejanje, storilca kaznivega dejanja, ki se mu izreče kazenska sankcija, hkrati pa kazensko procesno pravo tudi v funkciji zagotavljanja pravnega varstva za obdolženca. Ena temeljnih pravic obdolženca je pravica do obrambe, zato zagovor in strategijo obrambe v kazenskih postopkih pripravimo z veliko mero skrbnosti in strokovnosti ter ves čas postopka skrbimo za vse procesne pravice oziroma garancije obdolženca.

Odvetniška družba Novak

O nas

Odvetniška družba Novak je nastala iz samostojne odvetniške dejavnosti odvetnika Vasilija Novaka, ki je pričel z opravljanjem odvetniške dejavnosti v letu 1992. Več kot dvajsetletno tradicijo delovanja odvetniške pisarne je utrdil odvetnik Žiga Novak, ki družbo kot direktor uspešno vodi že od leta 2012.

Družba je pričela s poslovanjem v letu 2004. Zaposluje dva odvetnika in eno strokovno sodelavko. Pretežno se ukvarjamo s področjem civilnega prava in za to pravno panogo smo na podlagi dolgoletnih in bogatih izkušenj tudi specializirani. Uspešno delujemo tako na področju družinskega prava, dednega prava, gospodarsko-statusnega prava, izvršilnega prava, kot tudi na delovno-socialnem pravnem področju, prav tako pa zelo uspešno delujemo tudi na področju kazenskega prava. Posebna odlika uspešnosti naše odvetniške družbe je tudi v zastopanju strank v odškodninskih zadevah.

ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO

Promet nepremičnin, zemljiškoknjižne zaznambe, vknjižbe in drugi vpisi, zemljiškoknjižno dovolilo

POGODBENO PRAVO

Služnostne in druge stvarnopravne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, statusnopravne pogodbe, gospodarske pogodbe, obligacijskopravne pogodbe

DEDNO PRAVO

Dednopravne pogodbe mortis causa, sestava in hramba oporok, uveljavljanje pravic dedičev, zastopanje na zapuščinskih obravnavah

ODŠKODNINSKO PRAVO

Odškodninski zahtevki, zastopanje v mediacijskem postopku, odškodninske tožbe

IMATE TEŽAVO O KATERI SE NE MORETE POSVETOVATI Z NIKOMER?

Posvetujte se z nami! Mi vam lahko pomagamo! Pokličite nas na 04 537 34 00