Delovno in socialno pravo

Skupek pravil, ki ureja in obravnava pravice in obveznosti delodajalcev in njihovi delavcev, se imenuje delovno pravo. Krovni zakon, ki ureja delovna razmerja, je Zakon o delovnih razmerjih, med pravne vire delovnega prava pa štejemo tudi številne druge predpise, med drugim tudi poseben zakon, ki ureja postopek, ki se vodi pred delovnimi in socialnimi sodišči. Delovno pravo vsebuje številne vidike med delavci, delodajalci in sindikati, zato so pravni vir delovnega prava tudi kolektiven pogodbe. V naši odvetniški družni nudimo stranka kvalitetno in strokovno zastopanje in svetovanje tudi na delovnopravnem področju, v okviru katerega svetujemo glede vprašanj iz delovnega razmerja, pogojev dela, pogodbenega urejanja delovnega razmerja in glede prenehanja le – tega. Prav tako pa v naši pisarni svetujemo tudi delodajalcem pri sprejemanju posameznih internih aktih, ki so potrebni pri urejanju delovnega procesa posameznega delodajalca.
Socialno pravo oziroma pravo socialne varnosti je skupek pravil, s katerimi se uresničuje ustavno načelo socialne države, ki naj bi posamezniku zagotovila dostojno življenje ne glede na njegov socialni položaj. Pravo socialne varnosti zajema sistem socialnih zavarovanj, sistem socialnega varstva in sistem socialnih ugodnosti. Na tem področju je zakonodaja obširna, zato v naši odvetniški družbi strankam pomagamo pri uresničevanju njihovih pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in pri uveljavljanju socialnovarstvenih prejemkov ter drugih pravic iz javnih sredstev. Stranke uspešno in kvalitetno zastopamo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani.