Civilno pravo

Civilno (oz. zasebno pravo) ureja pravna razmerja in odnose med posamezniki. Za njih je značilna avtonomija pravnih strank, ki je v določenih primerih omejena s kogentnimi (oz. prisilnimi) pravnimi normami, ki določajo okvir svobodnega delovanja strank v civilnopravnih razmerjih. Ta omejitev vzpostavlja ravnotežje med voljo in pravnim redom. Značilna so tudi dispozitivna pravna pravila – to pomeni, da so pravila subsidiarna in kot takšna zavezujejo le, če se stranke ne dogovorijo drugače. Dispozitivna pravila ne omejujejo volje strank, ampak jo dopolnjujejo in nadomeščajo. V civilnopravnih razmerjih velja načelo enakopravnosti strank, kar pomeni da subjekti vstopajo v pravna razmerja z enakimi možnostmi za porazdelitev pravic in obveznosti, pravni red pa omogoča varstvo civilnopravnih razmerij. Za uspešno in kvalitetno zastopanje v civilnopravnih razmerjih je še kako pomembno tudi kvalitetno in strokovno zastopanje, ki ga nudimo v naši odvetniški družbi.